Algemene voorwaarden

Versie 09-03-2015

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BigaBam! zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij BigaBam! zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van BigaBam! zijn vrijblijvend en BigaBam! behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BigaBam!. BigaBam! is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BigaBam! dit mede binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief BTW.
3.2 Voor verzending binnen Nederland brengen wij €4,95 in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van uw bestelling.
3.3 Betaling kan geschieden door middel van Creditcard (Mastercard en Visa) of iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend. Na betaling ontvangt u direct via email een bevestiging met daarin een overzicht van de producten, de kosten en het betaalde bedrag.

Artikel 4. Levering
4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 9 werkdagen na ontvangst van de betaling via Post-NL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 9 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De klant heeft de keuze om het pakket aangetekend of per reguliere post te verzenden. De kosten voor het verzenden komen voor rekening van de klant. Bij verzending via reguliere post kan BigaBam! niet verantwoordelijk worden gesteld voor poststukken die niet zijn aangekomen.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Reclamaties en retourzending
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u het binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden op onze website. Indien binnen deze termijn door BigaBam! geen schriftelijke reclamaties zijn ontvangen, wordt BigaBam! geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
5.2 BigaBam! garandeert dat alle sieraden zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit sterling zilver (925/000). Echter, chemische producten (bijvoorbeeld parfum of zeep) kunnen de PH-waarde van de huid zodanig beïnvloeden dat dit kan leiden tot verkleuring van het sieraad. Verwijder dus altijd het sieraad bij het wassen, zwemmen of aanbrengen van verzorgingsproducten op de huid om de kwaliteit van het sieraad goed te houden. Verkleuring, schade of breuk door onzorgvuldig gebruik worden niet gedekt door de officiële garantie van BigaBam!
5.3 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen het product ongedragen en niet beschadigd, zonder opgaaf van reden te retourneren aan BigaBam!. Indien het product omwille van schade of een defect niet aan uw verwachtingen voldoet, is het aan BigaBam! om te besluiten om over te gaan tot eventuele restitutie van de verzendkosten. BigaBam! zal in dat geval binnen 30 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten (indien via iDEAL is betaald) dan wel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen, indien van toepassing, onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten. Deze verzendkosten worden beschouwd als vergoeding voor retour zenden.
5.4 Voor alle producten van BigaBam! geldt een garantie tot drie maanden na de datum van aankoop voor consumenten met betrekking eventuele fabricage fouten. BigaBam! zal na ontvangst de sieraden beoordelen of er sprake is van een fabricagefout of onzorgvuldig gebruik. In het geval van een fabricagefout zal BigaBam! de fout herstellen door een reparatie aan te bieden, of het product te vervangen door een nieuw product of een vervangend product indien een item niet meer op voorraad is.
5.5 De garantie is alleen van toepassing indien een originele aankoop bon van de dealer (of web shop) overlegd kan worden. De garantie vervalt wanneer er sprake is van schade door onzorgvuldig gebruik. De beoordeling hiervan is aan BigaBam!
5.5 In het geval van oorbellen, dient altijd het hele paar retour gezonden te worden aangezien bij eventuele vervanging het hele paar wordt vervangen.

Artikel 6. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten hebt u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BigaBam! retourneren, conform de door BigaBam! verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Iedere aansprakelijkheid van BigaBam! en van het personeel en de producten van BigaBam! voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. BigaBam! is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
7.2 BigaBam! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van BigaBam!.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van BigaBam! jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan BigaBam! verschuldigd is.
7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en BigaBam!, dan wel tussen BigaBam! en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en BigaBam!, is BigaBam! niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BigaBam!
Artikel 8. Overmacht
8.1 BigaBam! heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BigaBam! gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan BigaBam! kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan BigaBam! bij bestelling opgave doet van een adres, is BigaBam! gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan BigaBam! schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door BigaBam! gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BigaBam! deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met BigaBam! in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BigaBam! vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 BigaBam! is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Back to top