BigaBam! disclaimer

Deze website is tot stand gekomen onder toezicht van BigaBam!, gevestigd te Breda. Door deze internetsite te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite

Hoewel BigaBam! tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, BigaBam! expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op de in Nederland van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
BigaBam! garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het dusdanig gebruiken van deze internetsite waardoor het gebruik van andere internetgebruikers gehinderd kan worden, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

BigaBam! behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's).
BigaBam! is aan te merken als Bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waardoor de door of namens uw organisatie ingevoerde persoon- en/of organisatiegegevens niet het eigendom van BigaBam! zijn of worden door de invoer op deze internetsite.

Online communicatie

BigaBam! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

BigaBam! behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Back to top